Poema V

Referencias: poema V Practica con en siguiente poema en chino yóu zǐ yín zuò zhě :mènɡ jiāo cí mǔ shǒu zhōnɡ xiàn , yóu zǐ shēn shànɡ yī 。 lín xínɡ mì mì fénɡ , yì kǒnɡ chí chí ɡuī 。 shuí yán cùn cǎo xīn , bào dé sān chūn huī 。 游子吟 作者:孟郊 慈母手中线, 游子身上衣。 临行密密缝, 意恐迟迟归。...

Poema IV

Referencias: poema IV Practica con en siguiente poema en chino qīnɡ mínɡ zuò zhě :dù mù qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn , lù shɑnɡ xínɡ rén yù duàn hún 。 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ? mù tónɡ yáo zhǐ xìnɡ huā cūn 。 清明 作者:杜牧 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有? 牧童遥指杏花村。   La...
Poema III

Poema II

Referencias: poema II Practica con en siguiente poema en chino rén shēng duǎn zàn yǒu nǐ xiàng bàn měi hǎo wú xiàn bù qiú yī bēi shuǐ bù qiú zhòng bēi jiǔ zhǐ qiú yī gè wěn lái zì nǐ de zuǐ nǐ zhè yàng yī gè rén nán xiàng yù yì xiàng ài ǒng bú wàng dēng shàng jiāo shí...