Referencias: poema III

Practica con en siguiente poema en chino

悯农

mǐn nóng

lǐ shēn

chú hé rì dāng wǔ,

hàn dī hé xià tǔ。

shuí zhī pán zhōng cān,

lì lì jiē xīn kǔ。

悯农

李 绅

锄 禾 日 当 午,

汗 滴 禾 下 土。

谁 知 盘 中 餐,

粒 粒 皆 辛 苦。