Cuentacuentos V

Cuentacuentos V Mientras trabajes duro, el hierro puede ser molido a una aguja! zhǐ yāo ɡōnɡ fu shēn , tiě bànɡ yě nénɡ mó chénɡ zhēn lǐ bái chū shēn yú yí ɡè fù shānɡ jiā tínɡ , chī chuān bù chóu , tā cónɡ xiǎo jiù ɡuò zhe wú yōu wú lǜ de shēnɡ huó 。 zhè zhǒnɡ shēnɡ...

Poema IX

Referencias: poema IX Practica con en siguiente poema en chino jiānɡ xuě zuò zhě : Liǔ Zōnɡ Yuán qiān shān niǎo fēi jué , wàn jìnɡ rén zōnɡ miè 。 ɡū zhōu suō lì wēnɡ , dú diào hán jiānɡ xuě 。 江雪 作者:柳宗元 千山鸟飞绝, 万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪。 Río Nevado Autor : Liǔ Zōnɡ Yuán Todos...

Poema X

Referencias: poema X Practica con en siguiente poema en chino chūn xiǎo zuò zhě : Mènɡ Hào Rán chūn mián bù jué xiǎo , chù chù wén tí niǎo 。 yè lái fēnɡ yǔ shēnɡ , huā luò zhī duō shǎo 。 春晓 作者:孟浩然 春眠不觉晓, 处处闻啼鸟。 夜来风雨声, 花落知多少。 Amanecer de primavera Autor: Mènɡ Hào Rán...

Canción VII

Canción VII 念奴娇(niàn nú jiāo ) Basada en poema sobre la Batalla de los Acantilados Rojos “赤壁之战(chì bì zhī zhàn ) ” 《念奴娇 赤壁怀古》 苏轼 《 niàn nú jiāo chì bì huái ɡǔ 》 por Sū Shì Tambien lleva argumento de la poema de 《长恨歌》 白居易 《chánɡ hèn ɡē》por Bái Jū yì Es sobre las...

Poema VIII

Referencias: poema VIII Practica con en siguiente poema en chino jìnɡ yè sī zuò zhě : Lǐ Bái chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ , yí shì dì shànɡ shuānɡ 。 jǔ tóu wànɡ mínɡ yuè , dī tóu sī ɡù xiānɡ 。 静夜思 作者:李白 床前明月光, 疑是地上霜。 举头望明月, 低头思故乡。 Pensamientos en una noche tranquila...