Cuentacuentos V

Cuentacuentos V Mientras trabajes duro, el hierro puede ser molido a una aguja! zhǐ yāo ɡōnɡ fu shēn , tiě bànɡ yě nénɡ mó chénɡ zhēn lǐ bái chū shēn yú yí ɡè fù shānɡ jiā tínɡ , chī chuān bù chóu , tā cónɡ xiǎo jiù ɡuò zhe wú yōu wú lǜ de shēnɡ huó 。 zhè zhǒnɡ shēnɡ...

Cuentacuentos IV

Cuentacuentos IV Levanta plántulas para ayudar a crecer   《chénɡ yǔ ɡù shi : bá miáo zhù zhǎnɡ 》 ɡǔ shí hou sònɡ ɡuó yǒu ɡè rén , kàn dào zì jǐ tián lǐ de hé miáo zhǎnɡ de tài màn , xīn lǐ hěn zháo jí 。 zhè tiān , tā ɡān cuì xià tián dònɡ shǒu bǎ hé miáo yì zhū...

Cuentacuentos III

Cuentacuentos III Gato va de pesca 《 xiǎo māo diào yú 》 yì tiān zǎo shɑnɡ , māo mā mɑ dài zhe xiǎo māo dào xiǎo hé biān diào yú 。 yì zhī qīnɡ tínɡ fēi lái le 。 xiǎo māo kàn le zhēn xǐ huɑn , fànɡ xià yú ɡān jiù qù zhuō qīnɡ tínɡ 。 qīnɡ tínɡ fēi zǒu le , xiǎo māo kōnɡ...

Cuentacuentos II

Cuentacuentos II Sacar el rábano   lǎo ɡōnɡ ɡonɡ zhǒnɡ le ɡè luó bo , tā duì luó bo shuō : “zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de tián nà !zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de dà a ! ” luó bo yuè zhǎng yuè dà , dà de bù de liǎo 。 lǎo ɡōnɡ ɡonɡ jiù qù bá...

Cuentacuentos I

Cuentacuentos I   Los pequeños renacuajos buscan a su mamá     xiǎo kē dǒu zhǎo mā mɑ wēn nuǎn de chūn tiān lái le , qīnɡ wā mā mɑ zài shuí cǎo lǐ chǎn xià hěn duō yuán yuán de luǎn 。 màn màn de , luǎn biàn chénɡ yì qún xiǎo kē dǒu zài shuǐ lǐ yóu lái...