Canción II

Canción II Impresión de la lluvia del lago Oeste 印象西湖雨 (yìn xiàng xī hú yǔ ) Basada en la leyanda 白蛇传 bái shé zhuàn:leyenda de serpiente blanco Cantado por Zhang Liang Ying 演唱:张靓颖(yǎn chàng : zhāng liàng yǐng)   gào  sù  wǒ  a wǒ  de  ài  rén  zài  hé  fāng yī ...

Poema IV

Referencias: poema IV Practica con en siguiente poema en chino qīnɡ mínɡ zuò zhě :dù mù qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn , lù shɑnɡ xínɡ rén yù duàn hún 。 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ? mù tónɡ yáo zhǐ xìnɡ huā cūn 。 清明 作者:杜牧 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有? 牧童遥指杏花村。   La...