Poema IX

Referencias: poema IX Practica con en siguiente poema en chino jiānɡ xuě zuò zhě : Liǔ Zōnɡ Yuán qiān shān niǎo fēi jué , wàn jìnɡ rén zōnɡ miè 。 ɡū zhōu suō lì wēnɡ , dú diào hán jiānɡ xuě 。 江雪 作者:柳宗元 千山鸟飞绝, 万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪。 Río Nevado Autor : Liǔ Zōnɡ Yuán Todos...

Poema X

Referencias: poema X Practica con en siguiente poema en chino chūn xiǎo zuò zhě : Mènɡ Hào Rán chūn mián bù jué xiǎo , chù chù wén tí niǎo 。 yè lái fēnɡ yǔ shēnɡ , huā luò zhī duō shǎo 。 春晓 作者:孟浩然 春眠不觉晓, 处处闻啼鸟。 夜来风雨声, 花落知多少。 Amanecer de primavera Autor: Mènɡ Hào Rán...

Poema VIII

Referencias: poema VIII Practica con en siguiente poema en chino jìnɡ yè sī zuò zhě : Lǐ Bái chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ , yí shì dì shànɡ shuānɡ 。 jǔ tóu wànɡ mínɡ yuè , dī tóu sī ɡù xiānɡ 。 静夜思 作者:李白 床前明月光, 疑是地上霜。 举头望明月, 低头思故乡。 Pensamientos en una noche tranquila...

Poema VII

Referencias: poema VII Practica con en siguiente poema en chino yǒnɡ é zuò zhě :Luò Bīn wánɡ é , é , é , qǔ xiànɡ xiànɡ tiān ɡē 。 bái máo fú lǜ shuǐ , hónɡ zhǎnɡ bō qīnɡ bō 。 咏鹅 作者:骆宾王 鹅,鹅,鹅, 曲项向天歌。 白毛浮绿水, 红掌拨清波。 Ganso Autor: Luo Bin Wang Ganso, ganso, ganso, Ella...

Poema VI

Referencias: poema VI Practica con en siguiente poema en chino niǎo mínɡ jiàn zuò zhě : wánɡ wéi rén xián ɡuì huā luò , yè jìnɡ chūn shān kōnɡ 。 yuè chū jīnɡ shān niǎo , shí mínɡ chūn jiàn zhōnɡ 。 鸟鸣涧 作者:王维 人闲桂花落, 夜静春山空。 月出惊山鸟, 时鸣春涧中。 Pájaros cantan en la corriente...