Cuentacuentos V

Cuentacuentos V Mientras trabajes duro, el hierro puede ser molido a una aguja! zhǐ yāo ɡōnɡ fu shēn , tiě bànɡ yě nénɡ mó chénɡ zhēn lǐ bái chū shēn yú yí ɡè fù shānɡ jiā tínɡ , chī chuān bù chóu , tā cónɡ xiǎo jiù ɡuò zhe wú yōu wú lǜ de shēnɡ huó 。 zhè zhǒnɡ shēnɡ...

Poema VIII

Referencias: poema VIII Practica con en siguiente poema en chino jìnɡ yè sī zuò zhě : Lǐ Bái chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ , yí shì dì shànɡ shuānɡ 。 jǔ tóu wànɡ mínɡ yuè , dī tóu sī ɡù xiānɡ 。 静夜思 作者:李白 床前明月光, 疑是地上霜。 举头望明月, 低头思故乡。 Pensamientos en una noche tranquila...

Poema VI

Referencias: poema VI Practica con en siguiente poema en chino niǎo mínɡ jiàn zuò zhě : wánɡ wéi rén xián ɡuì huā luò , yè jìnɡ chūn shān kōnɡ 。 yuè chū jīnɡ shān niǎo , shí mínɡ chūn jiàn zhōnɡ 。 鸟鸣涧 作者:王维 人闲桂花落, 夜静春山空。 月出惊山鸟, 时鸣春涧中。 Pájaros cantan en la corriente...