Cuentacuentos IV

Cuentacuentos IV Levanta plántulas para ayudar a crecer   《chénɡ yǔ ɡù shi : bá miáo zhù zhǎnɡ 》 ɡǔ shí hou sònɡ ɡuó yǒu ɡè rén , kàn dào zì jǐ tián lǐ de hé miáo zhǎnɡ de tài màn , xīn lǐ hěn zháo jí 。 zhè tiān , tā ɡān cuì xià tián dònɡ shǒu bǎ hé miáo yì zhū...

Canción VI

Canción VI 心如蝶舞 (xīn rú dié wǔ) El corazón como el baile de mariposa 演唱(yǎn chàng):蔡卓妍 (cài zhuó yán) Cantante: Cai Zhuo yan Basada en la leyanda 梁(liáng) 山(shān) 伯(bó) 和(hé) 祝(zhù) 英(yīng) 台(tái) Romeo y Julieta en China xīn bú wǎn bú zǎo luàn rú kuáng cǎo xiě xià bú...

Poema VII

Referencias: poema VII Practica con en siguiente poema en chino yǒnɡ é zuò zhě :Luò Bīn wánɡ é , é , é , qǔ xiànɡ xiànɡ tiān ɡē 。 bái máo fú lǜ shuǐ , hónɡ zhǎnɡ bō qīnɡ bō 。 咏鹅 作者:骆宾王 鹅,鹅,鹅, 曲项向天歌。 白毛浮绿水, 红掌拨清波。 Ganso Autor: Luo Bin Wang Ganso, ganso, ganso, Ella...

Poema VI

Referencias: poema VI Practica con en siguiente poema en chino niǎo mínɡ jiàn zuò zhě : wánɡ wéi rén xián ɡuì huā luò , yè jìnɡ chūn shān kōnɡ 。 yuè chū jīnɡ shān niǎo , shí mínɡ chūn jiàn zhōnɡ 。 鸟鸣涧 作者:王维 人闲桂花落, 夜静春山空。 月出惊山鸟, 时鸣春涧中。 Pájaros cantan en la corriente...

Cuentacuentos III

Cuentacuentos III Gato va de pesca 《 xiǎo māo diào yú 》 yì tiān zǎo shɑnɡ , māo mā mɑ dài zhe xiǎo māo dào xiǎo hé biān diào yú 。 yì zhī qīnɡ tínɡ fēi lái le 。 xiǎo māo kàn le zhēn xǐ huɑn , fànɡ xià yú ɡān jiù qù zhuō qīnɡ tínɡ 。 qīnɡ tínɡ fēi zǒu le , xiǎo māo kōnɡ...

Poema V

Referencias: poema V Practica con en siguiente poema en chino yóu zǐ yín zuò zhě :mènɡ jiāo cí mǔ shǒu zhōnɡ xiàn , yóu zǐ shēn shànɡ yī 。 lín xínɡ mì mì fénɡ , yì kǒnɡ chí chí ɡuī 。 shuí yán cùn cǎo xīn , bào dé sān chūn huī 。 游子吟 作者:孟郊 慈母手中线, 游子身上衣。 临行密密缝, 意恐迟迟归。...