Canción IV

Canción IV 但愿人长久(dàn yuàn rén chánɡ jiǔ) Que todos estamos bendecidos con la longevidad Basada en 《水调歌头》 (shuǐ diào ɡē tóu )Poema de 苏轼 (sū shì) mínɡ yuè jǐ shí yǒu ? bǎ jiǔ wèn qīnɡ tiān 。 bù zhī tiān shànɡ ɡōnɡ què , jīn xī shì hé nián 。 wǒ yù chénɡ fēnɡ ɡuī qù ,...

Cuentacuentos II

Cuentacuentos II Sacar el rábano   lǎo ɡōnɡ ɡonɡ zhǒnɡ le ɡè luó bo , tā duì luó bo shuō : “zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de tián nà !zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de dà a ! ” luó bo yuè zhǎng yuè dà , dà de bù de liǎo 。 lǎo ɡōnɡ ɡonɡ jiù qù bá...

Conversación: Mi bebé está enfermo.

Conversación: Mi bebé está enfermo. Practica con la siguiente conversación en chino en el hospital: Pinyin汉字Traducción   A yī shēng, nín hǎo ! B nín hǎo ! A wǒ de bǎo bɑo shēnɡ bìnɡ le 。 B shì shén me wèn tí ? A tā cónɡ zuó tiān xià wǔ kāi shǐ fā shāo , 38 dù 5 ,...

Canción III

Canción III Cao cao曹操(cáo cāo) Basada en la historia: 三国 sān guó «los Tres Reinos» el personaje se llama 曹操 cáo cāo Batalle de 长坂坡 cháng bǎn pō Cantado por Lin Jun Jie 演唱:林俊杰 (yǎn chàng :lín jùn jié)   bú shì yīng xióng bú dú sān guó ruò shì yīng xióng zěn me...

Conversaciones:Reservar una mesa por télefono

Conversaciones: reservar una mesa por télefono Practica con la siguiente conversación en chino: Hacer una llamada al restaurante para reservar una mesa Pinyin汉字Traducción   A nín hǎo , zhè lǐ shì měi wèi fàn diàn 。 B nǐ hǎo , wǒ yào dìnɡ zuò 。 A hǎo de 。 xiān...

Básico:Sujeto+ Verbo

Básico: Sujeto+ Verbo “Sujeto + Verbo (+ Objeto)” En Chino, los verbos pueden funcionar directamente como predicados. Lo sé. wǒ zhī dào 。 我知道。 Lo conoczo. wǒ rèn shí 。 我认识。 Yo tomo café wǒ hē kā fēi 。 我喝咖啡。 Yo como carne de ternera. wǒ chī niú ròu 。 我吃牛肉。 Me gusta el...