Poema VII

Referencias: poema VII Practica con en siguiente poema en chino yǒnɡ é zuò zhě :Luò Bīn wánɡ é , é , é , qǔ xiànɡ xiànɡ tiān ɡē 。 bái máo fú lǜ shuǐ , hónɡ zhǎnɡ bō qīnɡ bō 。 咏鹅 作者:骆宾王 鹅,鹅,鹅, 曲项向天歌。 白毛浮绿水, 红掌拨清波。 Ganso Autor: Luo Bin Wang Ganso, ganso, ganso, Ella...

Poema VI

Referencias: poema VI Practica con en siguiente poema en chino niǎo mínɡ jiàn zuò zhě : wánɡ wéi rén xián ɡuì huā luò , yè jìnɡ chūn shān kōnɡ 。 yuè chū jīnɡ shān niǎo , shí mínɡ chūn jiàn zhōnɡ 。 鸟鸣涧 作者:王维 人闲桂花落, 夜静春山空。 月出惊山鸟, 时鸣春涧中。 Pájaros cantan en la corriente...

Cuentacuentos III

Cuentacuentos III Gato va de pesca 《 xiǎo māo diào yú 》 yì tiān zǎo shɑnɡ , māo mā mɑ dài zhe xiǎo māo dào xiǎo hé biān diào yú 。 yì zhī qīnɡ tínɡ fēi lái le 。 xiǎo māo kàn le zhēn xǐ huɑn , fànɡ xià yú ɡān jiù qù zhuō qīnɡ tínɡ 。 qīnɡ tínɡ fēi zǒu le , xiǎo māo kōnɡ...

Poema V

Referencias: poema V Practica con en siguiente poema en chino yóu zǐ yín zuò zhě :mènɡ jiāo cí mǔ shǒu zhōnɡ xiàn , yóu zǐ shēn shànɡ yī 。 lín xínɡ mì mì fénɡ , yì kǒnɡ chí chí ɡuī 。 shuí yán cùn cǎo xīn , bào dé sān chūn huī 。 游子吟 作者:孟郊 慈母手中线, 游子身上衣。 临行密密缝, 意恐迟迟归。...

Canción IV

Canción IV 但愿人长久(dàn yuàn rén chánɡ jiǔ) Que todos estamos bendecidos con la longevidad Basada en 《水调歌头》 (shuǐ diào ɡē tóu )Poema de 苏轼 (sū shì) mínɡ yuè jǐ shí yǒu ? bǎ jiǔ wèn qīnɡ tiān 。 bù zhī tiān shànɡ ɡōnɡ què , jīn xī shì hé nián 。 wǒ yù chénɡ fēnɡ ɡuī qù ,...