Lecturas básicas: ovejas en el cielo

Un grupo de ovejas cruza el cielo.

天上的小白羊

天上一群小白羊,

有的站着有的躺。

小白羊啊下来吧,

不要在天上着了凉。

地上河水清,

地上草儿肥,

地上才是你们的家乡。

 

tiān shàng de xiǎo bái yáng

tiān shàng yī qún xiǎo bái yáng

yǒu de zhàn zhe yǒu de tǎng

xiǎo bái yáng ā xià lái ba

bú yào zài tiān shàng zhe le liáng

dì shàng hé shuǐ qīng

dì shàng cǎo ér féi

dì shàng cái shì nǐ men de jiā xiāng