Vocabulario: bebidas

Aprende cómo nombrar diferentes bebidas en chino

 

Bebida yǐn liào 饮料  
Agua shuǐ   
Agua caliente rè shuǐ 热水  
Agua fría bīng shuǐ 冰水  
Agua mineral kuàng quán shuǐ 矿泉水  
Agua del grifo zì lái shuǐ 自来水  
Leche niú nǎi 牛奶  
Leche de oveja yáng nǎi 羊奶  
Yogur suān nǎi 酸奶  
Batido nǎi xī 奶昔  
Chocolate caliente rè qiǎo kè lì 热巧克力  
Zumo guǒ zhī 果汁  
Zumo de naranja chéng zǐ zhī 橙子汁  
Zumo de manzana píng guǒ zhī 苹果汁  
Zumo de uva pú táo zhī  葡萄汁  
Zumo de coco yē zǐ zhī 椰子汁  
Zumo de mandarina jú zǐ zhī 橘子汁  
Zumo de melocotón táo zǐ zhī  桃子汁  
Zumo de sandía xī guā zhī 西瓜汁  
Leche de coco yē nǎi 椰奶  
Leche de soja dòu nǎi 豆奶  
Soja dòu jiāng 豆浆  
Soja de cacahuete huā shēng jiāng 花生浆  
Refresco qì shuǐ  汽水  
Cola kě lè  可乐  
Fanta fēn dá 芬达  
Limonada níng méng shuǐ 柠檬水  
chá  
Té rojo hóng chá 红茶  
Té verde lǜ chá  绿茶  
Té de flores huā chá  花茶  
Té de frutas guǒ chá 果茶  
Café kā fēi 咖啡  
Alcohol, licor jiǔ  
Cerveza pí jiǔ  啤酒  
Vino tinto hóng jiǔ 红酒  
Vino blanco bái pú táo jiǔ  白葡萄酒  
Licor bái jiǔ  白酒  
Cóctel jī wěi jiǔ 鸡尾酒  
Champán xiāng bīn 香槟