Vocabulario: los colores

Aprende el nombre de los colores en chino

 

yán sè 颜色

Amarillo huáng sè 黄色
Azul lán sè 蓝色
Blanco bái sè 白色
Gris huī sè 灰色
Marrón zōng sè 棕色
Morado zǐ sè 紫色
Naranja chéng sè 橙色
Negro hēi sè 黑色
Rojo hóng sè 红色
Rosa fěn sè 粉色
Verde lǜ sè 绿色