Tagged: poema

Poema XI

Referencias: poema XI Practica con en siguiente poema en chino shān xínɡ zuò zhě : dù mù yuǎn shànɡ hán shān shí jìnɡ xiá , bái yún shēn chù yǒu rén jiɑ 。 tínɡ...

More

Poema IX

Referencias: poema IX Practica con en siguiente poema en chino jiānɡ xuě zuò zhě : Liǔ Zōnɡ Yuán qiān shān niǎo fēi jué , wàn jìnɡ rén zōnɡ miè 。 ɡū zhōu suō lì...

More

Poema X

Referencias: poema X Practica con en siguiente poema en chino chūn xiǎo zuò zhě : Mènɡ Hào Rán chūn mián bù jué xiǎo , chù chù wén tí niǎo 。 yè lái fēnɡ yǔ...

More

Poema VIII

Referencias: poema VIII Practica con en siguiente poema en chino jìnɡ yè sī zuò zhě : Lǐ Bái chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ , yí shì dì shànɡ shuānɡ 。 jǔ tóu wànɡ mínɡ...

More

Poema VII

Referencias: poema VII Practica con en siguiente poema en chino yǒnɡ é zuò zhě :Luò Bīn wánɡ é , é , é , qǔ xiànɡ xiànɡ tiān ɡē 。 bái máo fú lǜ shuǐ...

More

Poema VI

Referencias: poema VI Practica con en siguiente poema en chino niǎo mínɡ jiàn zuò zhě : wánɡ wéi rén xián ɡuì huā luò , yè jìnɡ chūn shān kōnɡ 。 yuè chū jīnɡ shān...

More

Poema V

Referencias: poema V Practica con en siguiente poema en chino yóu zǐ yín zuò zhě :mènɡ jiāo cí mǔ shǒu zhōnɡ xiàn , yóu zǐ shēn shànɡ yī 。 lín xínɡ mì mì fénɡ...

More

Poema IV

Referencias: poema IV Practica con en siguiente poema en chino qīnɡ mínɡ zuò zhě :dù mù qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn , lù shɑnɡ xínɡ rén yù duàn hún 。 jiè wèn...

More

Poema II

Referencias: poema II Practica con en siguiente poema en chino rén shēng duǎn zàn yǒu nǐ xiàng bàn měi hǎo wú xiàn bù qiú yī bēi shuǐ bù qiú zhòng bēi jiǔ zhǐ qiú...

More