Tagged: cuentacuentos

Cuentacuentos V

Cuentacuentos V Mientras trabajes duro, el hierro puede ser molido a una aguja! zhǐ yāo ɡōnɡ fu shēn , tiě bànɡ yě nénɡ mó chénɡ zhēn lǐ bái chū shēn yú yí ɡè fù...

More

Cuentacuentos IV

Cuentacuentos IV Levanta plántulas para ayudar a crecer   《chénɡ yǔ ɡù shi : bá miáo zhù zhǎnɡ 》 ɡǔ shí hou sònɡ ɡuó yǒu ɡè rén , kàn dào zì jǐ tián lǐ...

More

Cuentacuentos III

Cuentacuentos III Gato va de pesca 《 xiǎo māo diào yú 》 yì tiān zǎo shɑnɡ , māo mā mɑ dài zhe xiǎo māo dào xiǎo hé biān diào yú 。 yì zhī qīnɡ...

More

Cuentacuentos II

Cuentacuentos II Sacar el rábano   lǎo ɡōnɡ ɡonɡ zhǒnɡ le ɡè luó bo , tā duì luó bo shuō : “zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de tián...

More

Cuentacuentos I

Cuentacuentos I   Los pequeños renacuajos buscan a su mamá     xiǎo kē dǒu zhǎo mā mɑ wēn nuǎn de chūn tiān lái le , qīnɡ wā mā mɑ zài shuí cǎo lǐ...

More