Tagged: cuentacuentos

Cuentacuentos II

Cuentacuentos II Sacar el rábano   lǎo ɡōnɡ ɡonɡ zhǒnɡ le ɡè luó bo , tā duì luó bo shuō : “zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de tián...

More

Cuentacuentos I

Cuentacuentos I   Los pequeños renacuajos buscan a su mamá     xiǎo kē dǒu zhǎo mā mɑ wēn nuǎn de chūn tiān lái le , qīnɡ wā mā mɑ zài shuí cǎo lǐ...

More