Tagged: canciones chinas

Canción II

Canción II Impresión de la lluvia del lago Oeste 印象西湖雨 (yìn xiàng xī hú yǔ ) Basada en la leyanda 白蛇传 bái shé zhuàn:leyenda de serpiente blanco Cantado por Zhang Liang Ying 演唱:张靓颖(yǎn chàng...

More

Canción I

Canción I   La luna presenta mi corazón     yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn yǎn chàng : dèng lì jūn nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn, wǒ ài nǐ...

More