Category: Referencias

Poema V

Referencias: poema V Practica con en siguiente poema en chino yóu zǐ yín zuò zhě :mènɡ jiāo cí mǔ shǒu zhōnɡ xiàn , yóu zǐ shēn shànɡ yī 。 lín xínɡ mì mì fénɡ...

More

Canción IV

Canción IV 但愿人长久(dàn yuàn rén chánɡ jiǔ) Que todos estamos bendecidos con la longevidad Basada en 《水调歌头》 (shuǐ diào ɡē tóu )Poema de 苏轼 (sū shì) mínɡ yuè jǐ shí yǒu ? bǎ jiǔ...

More

Cuentacuentos II

Cuentacuentos II Sacar el rábano   lǎo ɡōnɡ ɡonɡ zhǒnɡ le ɡè luó bo , tā duì luó bo shuō : “zhǎng bɑ , zhǎng bɑ , luó bo a , zhǎnɡ de tián...

More

Canción III

Canción III Cao cao曹操(cáo cāo) Basada en la historia: 三国 sān guó “los Tres Reinos” el personaje se llama 曹操 cáo cāo Batalle de 长坂坡 cháng bǎn pō Cantado por Lin Jun Jie 演唱:林俊杰...

More

Canción II

Canción II Impresión de la lluvia del lago Oeste 印象西湖雨 (yìn xiàng xī hú yǔ ) Basada en la leyanda 白蛇传 bái shé zhuàn:leyenda de serpiente blanco Cantado por Zhang Liang Ying 演唱:张靓颖(yǎn chàng...

More

Poema IV

Referencias: poema IV Practica con en siguiente poema en chino qīnɡ mínɡ zuò zhě :dù mù qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn , lù shɑnɡ xínɡ rén yù duàn hún 。 jiè wèn...

More

Canción I

Canción I   La luna presenta mi corazón     yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn yǎn chàng : dèng lì jūn nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn, wǒ ài nǐ...

More

Cuentacuentos I

Cuentacuentos I   Los pequeños renacuajos buscan a su mamá     xiǎo kē dǒu zhǎo mā mɑ wēn nuǎn de chūn tiān lái le , qīnɡ wā mā mɑ zài shuí cǎo lǐ...

More

Vocabulario YCT 1

Preparación de Test: Vocabulario YCT 1 Para superar el primer nivel de YCT es necesario dominar un vocabulario estimado de 80 palabras.   Casa jiā 家 Escuela xuéxiào 学校 Tienda shāngdiàn 商店 Chino Zhōngguórén 中国人...

More

Mi mejor amigo

Mi mejor amigo se llama Xiaomeng, se apellida Liu.Él es alto y guapo. Es español. Nos conocemos hace 5 años, Él es listo y adorable. Su mamá es el compañero de trabajo de mi papá. Ellos son mejor amigos también.

More