Category: Aprende online

Hablo Chino te ofrece la oportunidad de iniciarte en el estudio del chino mandarín, o bien de afianzar tus conocimientos y aprender nuevas palabras si ya has comenzado a estudiarlo. Podrás consultar nuestros cursos, practicar con los audios y descargarte referencias.

Poema XI

Referencias: poema XI Practica con en siguiente poema en chino shān xínɡ zuò zhě : dù mù yuǎn shànɡ hán shān shí jìnɡ xiá , bái yún shēn chù yǒu rén jiɑ 。 tínɡ...

More

Cuentacuentos V

Cuentacuentos V Mientras trabajes duro, el hierro puede ser molido a una aguja! zhǐ yāo ɡōnɡ fu shēn , tiě bànɡ yě nénɡ mó chénɡ zhēn lǐ bái chū shēn yú yí ɡè fù...

More

Poema IX

Referencias: poema IX Practica con en siguiente poema en chino jiānɡ xuě zuò zhě : Liǔ Zōnɡ Yuán qiān shān niǎo fēi jué , wàn jìnɡ rén zōnɡ miè 。 ɡū zhōu suō lì...

More

Poema X

Referencias: poema X Practica con en siguiente poema en chino chūn xiǎo zuò zhě : Mènɡ Hào Rán chūn mián bù jué xiǎo , chù chù wén tí niǎo 。 yè lái fēnɡ yǔ...

More

Canción VII

Canción VII 念奴娇(niàn nú jiāo ) Basada en poema sobre la Batalla de los Acantilados Rojos “赤壁之战(chì bì zhī zhàn ) ” 《念奴娇 赤壁怀古》 苏轼 《 niàn nú jiāo chì bì huái ɡǔ 》...

More

Poema VIII

Referencias: poema VIII Practica con en siguiente poema en chino jìnɡ yè sī zuò zhě : Lǐ Bái chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ , yí shì dì shànɡ shuānɡ 。 jǔ tóu wànɡ mínɡ...

More

Cuentacuentos IV

Cuentacuentos IV Levanta plántulas para ayudar a crecer   《chénɡ yǔ ɡù shi : bá miáo zhù zhǎnɡ 》 ɡǔ shí hou sònɡ ɡuó yǒu ɡè rén , kàn dào zì jǐ tián lǐ...

More

Canción VI

Canción VI 心如蝶舞 (xīn rú dié wǔ) El corazón como el baile de mariposa 演唱(yǎn chàng):蔡卓妍 (cài zhuó yán) Cantante: Cai Zhuo yan Basada en la leyanda 梁(liáng) 山(shān) 伯(bó) 和(hé) 祝(zhù) 英(yīng) 台(tái)...

More

Poema VII

Referencias: poema VII Practica con en siguiente poema en chino yǒnɡ é zuò zhě :Luò Bīn wánɡ é , é , é , qǔ xiànɡ xiànɡ tiān ɡē 。 bái máo fú lǜ shuǐ...

More